Гарын авлага, ном товхимол


Ном тохимол
Нэр Татаж авах Тайлбар
1 MODIS-ын гарын авлага

MODIS_manual_mon

Тайлбар
2 worldview

worldview

Тайлбар
Жишээ хилүүд
Нэр Татаж авах Тайлбар
1 Аймгийн хил

Aimag_boundary.kmz

Тайлбар
2 Аймгийн төв

Aimag_center.kmz

Тайлбар
3 Авто зам

All_road_100-500_merge_update.kmz

Тайлбар
4 Улсын хил

Country_boundary.kmz

Тайлбар
5 Нуур

Lake.kmz

Тайлбар
6 Төмөр зам

Railway_merge.kmz

Тайлбар
7 Гол

Rivers.kmz

Тайлбар
8 Сумын хил

Soum_boundary.kmz

Тайлбар
9 Сумын төв

Soum_center.kmz

Тайлбар